กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ภาพกิจกรรม


ม.ราชภัฏโคราชเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านแบบวัดการรับรู้ EIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.


วิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร"


ประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2567


ม.ราชภัฏโคราช วิเคราะห์เจาะลึก ประเด็น OIT ในการประเมิน ITA ปีงบฯ 67 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย


ม.ราชภัฏโคราช พร้อมขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่การพัฒนาทียั่งยืน : KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ม.ราชภัฏโคราชเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570


ม.ราชภัฏโคราชประชุมเตรียมข้อมูลสนับสนุนผลการดำเนินงานของหลักสูตร กำกับมาตรฐานยกระดับคุณภาพการศึกษา


ม.ราชภัฏโคราช ยกกระบวนการประเมิน ITA ปีงบฯ 67สู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย "โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ"


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


อบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


ม.ราชภัฏโคราช จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Time Higher Education Impact Rackings และ Time Higher Education Award Asia 2024


ม.ราชภัฏโคราช ขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ พัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน : SDGs


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565


ยกระดับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx )


ม.ราชภัฏโคราชเจาะลึกทุก Criteria ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน AUN-QA


รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Backward Curriculum Design (BCD) รุ่นที่ 2


อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Backward Curriculum Design (BCD) รุ่นที่ 1


ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565


โครงการประกันสัญจร ปี พ.ศ. 2566 แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “Learning Taxonomy for AUN-QA” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3


โครงการประกันสัญจร ปี พ.ศ. 2566 แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “Learning Taxonomy for AUN-QA” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2


โครงการประกันสัญจร ปี พ.ศ. 2566 แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “Learning Taxonomy for AUN-QA” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1


คณะกรรมการจัดทำรายงานและจัดทำข้อมูลฯประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วิทยากร อบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”


วิทยากร อบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”


วิทยากร อบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”


วิทยากร อบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”


โครงการอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564”


โครงการอบรมจัดทำรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ประชุมออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM เพื่อหารือแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.


ประชุมออนไลน์ (Online) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.


โครงการประกันสัญจร “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”


ประชุมหารือแนวทางติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562


NRRU OKRs วันที่ 13 สิงหาคม 2563


โครงการประกันสัญจร “แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา 2562” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


โครงการประกันสัญจร “แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา 2562” คณะวิทยาการจัดการ


โครงการประกันสัญจร “แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา 2562” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์


โครงการประกันสัญจร “แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา 2562” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561


ตรวจประเมินหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562


ตรวจประเมินหลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562


ตรวจประเมินหลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562


ตรวจประเมินหลักสูตร บธ.ด.บริหารธุรกิจ และบธ.ม.บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562