กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิทยากร อบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 กองประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม Upskill ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งให้นำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเจตนารมณ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

วันที่เผยแพร่ 09 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin