กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ม.ราชภัฏโคราช จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Time Higher Education Impact Rackings และ Time Higher Education Award Asia 2024

ม.ราชภัฏโคราช ขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายความยั่งยืน
--------------------------
(วันนี้) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Time Higher Education Impact Rackings และ Time Higher Education Award Asia 2024 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน Time Higher Education Impact Rackings และ Time Higher Education Award Asia 2024 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดอันดับ Time Higher Education Impact Rackings และ Time HigherEducation Award Asia 2025 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป
ภาพโดย : Nrru sdg

วันที่เผยแพร่ 05 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin