กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ตำแหน่งรองออธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา

พร้อมทั้งบุคลกรกองประกันคุณภาพการศึกษา เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 (อาคาร 31 ชั้น 3)

วันที่เผยแพร่ 05 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin