กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ยกระดับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx )

ม.ราชภัฏโคราช ยกระดับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx ) สู่การพัฒนาคุณภาพงานของมหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลง
......................
วันนี้ ( 15 กันยายน 2566 ) กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรม การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx ) สู่การพัฒนาคุณภาพงานของมหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องที่มาและความสำคัญ เกณฑ์การประเมิน ของ Education Criteria for Performance Excellent ( EdPEx ) และ เรื่องแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น ( Sustainable Development Goals: SDGs )
การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากร สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สู่การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นที่จะพัฒนาคณะ สำนัก สถาบัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศต่อไป

วันที่เผยแพร่ 05 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin