กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตรวจประเมินหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม

สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินโดยมี

*********************

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่น  เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร.วาระดี  ชาญวิรัตน์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
ผศ.เรขา  อินทรกำแหง  เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

วันที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin