กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คณะกรรมการจัดทำรายงานและจัดทำข้อมูลฯประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะกรรมการจัดทำรายงานและจัดทำข้อมูลฯ (ITA) ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมข้อมูลกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่ 09 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin