กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ม.ราชภัฏโคราชเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านแบบวัดการรับรู้ EIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ ( 27 กุมภาพันธ์ 2567 ) กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมตอบแบบวัดการรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารราชภัฏรังสฤษฏ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ นายอดิพงษ์ อทุน และ นายณัฐศาสตร์ ภักดีผล จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการร่วมกิจกรรมการตอบแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีการกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การตอบแบบวัด EIT โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ ต่อด้วยการดำเนินการตอบแบบวัด EIT โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัด EIT ประกอบด้วย ผู้ค้ากับภาครัฐ จำนวน 16 คนจาก 16 ห้าวร้าน , ศิษย์เก่า จำนวน 12 คน และ นักศึกษา จำนวน 35 คน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งมีการประเมินใน 3 ตัวชี้วัดประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน , ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นการนำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

วันที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin