กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

อบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ม.ราชภัฏโคราช จัดอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามความคาดหวังของตลาดแรงงาน
.
วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2566) กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA” ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 โดยมี ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อด้วย การบรรยาย overview of AUN-QA model and concept, การบรรยาย AUN-QA criteria 1-8 กับการเชื่อมโยงกับงานประจำของหลักสูตร และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA criteria 1-8” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, ผศ.พัจนภา เพชรรัตน์, อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา และอาจารย์สุภาพร หมั่นหา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
.
การจัดอบรมในครั้งนี้มีประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 322 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งการนำระบบ AUN-QA มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักสูตร ผลลัพธ์มีผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม หลักสูตรจึงต้องคำนึงถึงและทำให้มั่นใจว่าบัณฑิตจากหลักสูตรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ระบบการประเมินแบบ AUN-QA มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของบัณฑิต ความคาดหวังของตลาดแรงงาน การสร้างความเป็นสากลใหกับสายอาชีพ การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งการอบรมจะทำให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจสาระสำคัญของเกณฑ์ AUN-QA สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ของแต่ละหลักสูตร และได้แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

วันที่เผยแพร่ 05 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin