กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ม.ราชภัฏโคราช ขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ พัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน : SDGs

ม.ราชภัฏโคราช ขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ พัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
Sustainable Development Goals : SDGs
-------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะทำงานจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) มาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนในภารกิจงาน 4 ด้าน คือ 1)ด้านงานวิจัย 2)ด้านการศึกษา 3)ด้านการบริหารจัดการภายในและระบบธรรมาภิบาล และ4)ด้านการเป็นผู้นำ ทำงานกับองค์กรอื่น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ (The UN Sustainable Development Goals) ในปี 2024 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการตามเป้าหมาย SDGs 12 เป้าหมาย โดยมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(พ.ศ.2566-2570) มีการสร้างการรับรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามพันธกิจในทุกมิติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งมีการนำผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเข้าร่วมประกวด The Award Asia 2024

วันที่เผยแพร่ 05 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin