กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 4 มกราคม 2567 กองประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ 05 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin