กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ม.ราชภัฏโคราช ยกกระบวนการประเมิน ITA ปีงบฯ 67สู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย "โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ"

ม.ราชภัฏโคราช ยกกระบวนการประเมิน ITA ปีงบฯ 67
สู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
"โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ"
........................................................
วันนี้ ( 9 มกราคม 2567 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ณ ห้องประชุม 36.02.05 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อีกทั้งยังได้ร่วมรับทราบแนวทางเกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเตรียมข้อมูลตามตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และแนวทางการยกระดับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป

วันที่เผยแพร่ 09 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin