กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตรวจประเมินหลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินโดยมี

*********************

รศ.บัญชา  วิทยอนันต์  เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารย์วรลักษณ์  สมบูรณาดี  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
อาจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร  เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

วันที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin