กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Backward Curriculum Design (BCD) รุ่นที่ 1

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Backward Curriculum Design (BCD) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 3 โดย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมชี้แจงแนวทางและนโยบาย “การนำระบบการประกันคุณภาพมกาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University Network Quality Assurance : AUN – QA) มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ , การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำหลักสูตรตามผลลัพธ์การเรียนรู้ และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ซึ่งมีวิทยากรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ผศ.ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ,ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร , ผศ.ดร. ภริตา  พิมพรรณ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรร่วมในการดูแลการปฏิบัติการกลุ่ม การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education ( OBE ) และ Backeard Curriculum Design ( BCD ) รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมให้กับอาจารย์และผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งสิ้น 53 หลักสูตร มีกำหนดจัดการอบรมเป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 ในการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์และผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง Outcome-Based Education ( OBE ) และ Backward Curriculum Design ( BCD ) รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ AUN -QA ต่อไป

-----------------คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 1-----------------

-----------------คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 2-----------------

 

วันที่เผยแพร่ 06 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin