กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โครงการประกันสัญจร ปี พ.ศ. 2566 แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “Learning Taxonomy for AUN-QA” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มี โครงการ ประกันสัญจร แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  “Learning Taxonomy for AUN-QA” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม  ชั้น 8 (โรงละคร) อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก และ ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์

วันที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin