กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting

วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin