กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ม.ราชภัฏโคราชเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570

วันที่ 22-23 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสคราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ”เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570” สำหรับผู้บริหาร และ วันที่ 24 มกราคม 2567 บุคลากรกองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ”เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570” สำหรับสายสนับสนุน ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยากรโดย ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ และ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล โดยการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อไป 
 
 

วันที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin