กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตรวจประเมินหลักสูตร บธ.ด.บริหารธุรกิจ และบธ.ม.บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินโดยมี

*********************

รศ.ดร.อภินันท์  จันตะนี  เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร. วาระดี  ชาญวิรัตน์    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
ผศ.ดร.กรุณา  เชิดจิระพงษ์   เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 

 

วันที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin