กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิทยากร อบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์รวมถึงเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเจตนารมณ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัด ภายใต้ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564" 

วันที่เผยแพร่ 09 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin