กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2567

(วันนี้) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่ยังเป็นหลักสูตร TQF ให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบของหลักสูตร OBE ได้ ทั้งนี้กองประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำไชต์ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้หลักสูตรได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรต่อไป

วันที่เผยแพร่ 09 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin