กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ม.ราชภัฏโคราช วิเคราะห์เจาะลึก ประเด็น OIT ในการประเมิน ITA ปีงบฯ 67 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏโคราช วิเคราะห์เจาะลึก ประเด็น OIT
ในการประเมิน ITA ปีงบฯ 67
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
........................................................
วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2567 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิเคราะห์ประเด็น แบบวัด OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment อีกทั้งยังได้ร่วมรับทราบแนวทางเกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเตรียมข้อมูลตามตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และแนวทางการยกระดับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป

วันที่เผยแพร่ 07 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin