กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิทยากร อบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ภายใต้ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564" รวมทั้งให้หลักสูตรและคณะได้นำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเจตนารมณ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

วันที่เผยแพร่ 09 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin