กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตรวจประเมินหลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินโดยมี

*********************

ผศ.ดร.หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง  เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร.ขนิษฐา  กุลนาวิน  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    
อาจารย์อิศริย์  เดชตานนท์  เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin