กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

 
คู่มือ AUN-QA version 4.0 คู่มือ AUN-QA version 4.0  Guideline แนวทางการพิจารณา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย       

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557-2559 ปีการศึกษา 2560-2561 ปีการศึกษา 2562-2563  ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2565
    (ปรับปรุงสิงหาคม 2564)   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560-2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่