กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง แนวทางการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin