กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โครงการประกันสัญจร ปี พ.ศ. 2566 แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “Learning Taxonomy for AUN-QA” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มี โครงการ ประกันสัญจร แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  “Learning Taxonomy for AUN-QA” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 22.14 ชั้น 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ และ ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง (ครั้งที่ 2 และ 3 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 และ 26 เมษายน 2566 ตามลำดับ)

วันที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin