กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

FAQS

Q : อยากทราบวิธีการคำนวณร้อยละการได้งานทำของบัณฑิต

A : สามารถดูตัวอย่างการคำนวณได้ คลิก

     ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตเกี่ยวข้องกับระบบภาวะการมีงานทำของมหาวิทยาลัย โดยระบบดังกล่าวมีผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ หลักสูตร หลักสูตรสามารถเข้าดูข้อมูลได้ หรือหากไม่ได้รับความสะดวกสามารถติดต่อ กองประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประสานกับผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป


Q : ในการตรววจประเมินนั้น รอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง มีอะไรบ้าง จะดู พิจารณาอย่างไร?

A : สามารถศึกษาได้ในแนวทางการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

   วงรอบการเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษานั้น จะพบกับคำว่า *ปีการศึกษา* *ปีงบประมาณ* และ *ปีปฏิทิน* ตัวอย่างของการตรวจประเมินปีการศึกษา 2566

1. ปีการศึกษา 2566 : 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

3. ปีปฏิทินที่ตรงกับปีประเมินปีการศึกษา 2566 : 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตัวหารใช้ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย โดยนับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ ปฏิบัติงานจริง

5. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ฯ ตัวหารใช้ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมดโดยนับตามปีการศึกษา ทั้งที่ ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา


 

วันที่เผยแพร่ 06 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin