กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิทยากร อบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ให้แก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นคณะน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 นี้ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของคณะได้นำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนเตรียมความพร้อมและเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเจตนารมณ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

วันที่เผยแพร่ 09 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin