กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

- โครงสร้างการบริหารงาน

 

 
   รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์
       อธิการบดี
   
 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา  เข็มทอง
  รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณและพัฒนาคุณภาพ
   
 
(2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา  ธงภักดี  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
  และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา  
   
นางสาวเอลิสา  อุปวานิช นางสาวสายฝน  ไชยมาตร นางสาวสุภาพร  คำภา นางสาวสายม่าน  เสมาภักดี
สังกัดงานบริหารทั่วไป สังกัดงานส่งเสริม สังกัดงานข้อมูลสารสนเทศ สังกัดงานส่งเสริม
  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และติดตามประเมินผล และพัฒนาความเป็นสากล

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 08 กรกฎาคม 2566