กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

- ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา

  แหล่งวิชาการ  สร้างสรรค์คนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม 

  เป็นองค์กรสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่องและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

2. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ

3. พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และภารกิจของงานในแต่ละด้านให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติ

 

 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  คือ  “ที่พึ่งของท้องถิ่น” 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจาก ปรัชญา  วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์  มีประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น  สรุปเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1) การให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนในท้องถิ่น 

2) การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น 

3) การอนุรักษ์ ส่งเสริม  และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 

4) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น  

5) ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”

สำนึกดี               

หมายถึง มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกในความเป็นไทย  และมีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น

มีความรู้  

หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

พร้อมสู้งาน         

หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  อุทิศเวลาให้กับงาน  มีภาวะผู้นำในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้  5  ด้าน ได้แก่

1. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. เป็นผู้นำด้านการศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เป็นผู้นำหนึ่งในห้าของประเทศในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา  ด้านอาหาร  ผ้า และการท่องเที่ยว

5. การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์จาก ดินเค็ม

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561