กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

- ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2563