กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ม.ราชภัฏโคราชเจาะลึกทุก Criteria ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน AUN-QA

ม.ราชภัฏโคราชเจาะลึกทุก Criteria
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน AUN-QA
-------------------------------
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรม เรื่อง เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการนำระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ( Asean University Network Quality Assurance : AUN-QA) มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง Overview of AUN-QA และ AUN-QA กับการเชื่อมโยงงานประจำหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากร
.
การจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เปื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรให้มีมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงมีนโยบายในการนำระบบ AUN-QA มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักสูตร อีกทั้งเพื่อยกระดับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานตามเกณฑ์ของ AUN-QA ต่อไปในอนาคต

วันที่เผยแพร่ 31 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin