กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

- นโยบายและแนวปฏิบัติ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นสมควร ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิต และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ. 2561 - 2580 มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

         ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปอย่างมีระบบและมีกลไกที่เหมาะสม จึงได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

          1. นโยบายในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีดังนี้

         1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

         2) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น

         3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารวมทั้งสนับสนุนให้นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงาน      

         4) พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนเป้าหมาย  พันธกิจ  และภารกิจของงานในแต่ละด้านให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางในระดับประเทศ  

         5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล  องค์กร  และหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา    

         6) จัดหาและพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สามารถนำไปสู่การควบคุม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพ

         7) ส่งเสริมให้มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

         8) รายงานและเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพการศึกษาสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

          2. แนวปฏิบัติและการตรวจสอบ 

          เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางการดำเนินการและการตรวจสอบไว้ดังนี้

          1) จัดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเป็นการเฉพาะ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยชัดเจนในระดับไม่ต่ำกว่าอธิการบดี     

          2) จัดให้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพการศึกษาทั้งคุณลักษณะของบัณฑิต   และแนวทางที่ได้มาของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการกำหนดหลักสูตรและดำเนินการผลิตบัณฑิตต่อไป

          3) จากนโยบายคุณภาพการศึกษาของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกำหนดปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินตามนโยบายคุณภาพการศึกษา ที่จะทำให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการ

          4) พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้นในข้อ 3 ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญา จุดมุ่งหมาย และลักษณะของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่องและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารตามปกติ

          5) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามที่ได้ปฏิบัติตาม ข้อ 4  เพื่อเป็นการเตรียมตัวรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากภายนอก

          6) จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกระดับถึงเหตุผล  ความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการควบคุมคุณภาพรวม ทั้งชี้แจงขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการในการทำงาน  ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในทุกระดับ

          7) พัฒนาคู่มือการปฏิบัติในการดำเนินการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติโดยครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติได้    

          8) การกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานการปฏิบัติต่าง ๆ ให้ยึดถือเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง และประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ตามเอกลักษณ์และภารกิจของงานในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวทาง ในระดับประเทศ  

          9) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหน่วยงาน และประเมินระดับมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง    

        10) ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จะต้องนำผลการประเมินภายในมาจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองเสนอต่อมหาวิทยาลัยหลังจากสิ้นปีการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน      

        11) กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement  plan)  หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เสนอต่อมหาวิทยาลัย

        12) กำหนดให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        13) จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ  โดยเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล  องค์กร  และหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ     

        14) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับนักศึกษา  และสนับสนุนให้นักศึกษา นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม  และกำหนดให้มีระบบการติดตามประเมินผลและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

 

วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2563