กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ม.ราชภัฏโคราช พร้อมขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่การพัฒนาทียั่งยืน : KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่การพัฒนาทียั่งยืน : KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศานานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3 โดยมี ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา  ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการการจัดการความรู้  เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย แบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) หน่วยงานระดับคณะ โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ จำนวน 2 ประเด็น คือ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย และ (2) หน่วยงานระดับสำนัก/สำสถาบัน/ศูนย์ จำนวน 1 ประเด็น และต้องมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาด้วย

วันที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin