กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ม.ราชภัฏโคราชประชุมเตรียมข้อมูลสนับสนุนผลการดำเนินงานของหลักสูตร กำกับมาตรฐานยกระดับคุณภาพการศึกษา

ม.ราชภัฏโคราชประชุมเตรียมข้อมูลสนับสนุนผลการดำเนินงานของหลักสูตร
กำกับมาตรฐานยกระดับคุณภาพการศึกษา
........................................................................
วันนี้ ( 11 มกราคม 2567 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 6 เดือน เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2566 พร้อม แนวทางการพิจารณาการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA มุ่งสู่การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคม ต่อไป

วันที่เผยแพร่ 11 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin