กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เอกสาร Download


4

3

135

163

244

371

272

181

90

84

197

441

160

131

159

152

184

206

185

119

146

128

196

121

162

175

186

193

240

211

140

138

201

196

235

182

202

2340