กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR-65) รายงานการประเมินตนเอง (SAR-64)
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีตำแหน่งทางวิชาการ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ผลลัพธ์ของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมฯ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย    
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ฯ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ    
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องฯ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย    
- ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
- ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันฯ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 download (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันฯ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันฯ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันฯ download แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันฯ download แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันฯ download แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันฯ download แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบกำกับการประกัน download - แบบฟอร์ม (SAR-65) ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 download - (SAR-2564) ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin