กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน

 

 

Dowload...แบบฟอร์มติดตามผลการดำนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน)  
Dowload...แบบฟอร์มติดตามผลการดำนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน)
                     >>> หลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์
                     >>> หลักสูตรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                     >>> หลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     >>> หลักสูตรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
                     >>> หลักสูตรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                     >>> หลักสูตรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
Dowload...แบบฟอร์มการยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
Dowload...แบบฟอร์มติดตามผลการดำนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน)
 

 


  •  

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin