กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

บันทึกข้อความที่ กปศ.0142/2564 "ขอมอบแนวทางการดำเนินงานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563" ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางการนำเข้าข้อมูลในระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการนำเข้าข้อมูล Common Data Set : CDS) ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 
  หัวข้อที่ 6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

 

วันที่เผยแพร่ 06 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin