กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ดาวน์โหลด...เอกสารตามบันทึกที่ กปศ.0418/2564 "ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน ฯ" ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ข้อมูลรายชื่อหลักสูตรที่ต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)   ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)   แบบฟอร์มขอยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินการในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) แบบฟอร์มเสนอรายชื่อรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน

วันที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin