กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มกรอกรายชื่อตัวแทนผู้มาสัมภาษณ์ กิจกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มกรอกรายชื่อตัวแทนผู้มาสัมภาษณ์.....สำหรับคณะ

ดาวน์โหลด... แบบฟอร์มกรอกรายชื่อตัวแทนผู้มาสัมภาษณ์    WORD  PDF              

 

แบบฟอร์มกรอกรายชื่อตัวแทนผู้มาสัมภาษณ์.....สำหรับสำนัก-สถาบัน-กอง

ดาวน์โหลด... แบบฟอร์มกรอกรายชื่อตัวแทนผู้มาสัมภาษณ์ (สำนัก-สถาบัน-บัณฑิต) WORD  PDF  
ดาวน์โหลด... แบบฟอร์มกรอกรายชื่อตัวแทนผู้มาสัมภาษณ์ (กอง สำนักงานอธิการบดี)     WORD  PDF  
   

วันที่เผยแพร่ 05 กันยายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin