กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์


69

58

167

55

100

122

235

224

298

230

235

173

178

139

120

126

125

119

119