กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โครงการประกันสัญจร แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Learning Taxonomy for AUN-QA

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

กำหนดการอบรมโครงการ

ประกันสัญจรแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

“Learning Taxonomy for AUN-QA”

 

วันที่  19, 25 และ 26 เมษายน 2566

08.30 – 08.45 น.        ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.        พิธีเปิดโครงการ ชี้แจงแนวทางและนโยบาย “การนำระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University Network Quality Assurance : AUN-QA) มาใช้ในการประเมิน 

                                คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี

09.00 – 09.45 น.        กระบวนการทางการศึกษา (Educational Process)

                                วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก และคณะ

09.45 – 10.30 น.        พื้นฐานหลักสูตรและการออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)

                                วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก และคณะ

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.        การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

                                วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก และคณะ

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        Bloom and Bloom’s Revised Taxonomy of Education

                                วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก และคณะ

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.30 น.        เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้

                                วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก และคณะ

16.30 – 17.00 น.        ตอบข้อซักถาม

17.00 น.                    ปิดโครงการ

 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม

      - รุ่นที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2566

      - รุ่นที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2566

      - รุ่นที่ 3 วันที่ 26 เมษายน 2566

วันที่เผยแพร่ 18 เมษายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin