กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรม AAR : พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรม AARโครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
❌จากเดิมใน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ✅เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.30 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting : https://zoom.us/j/92823305910
Meeting ID: 928 2330 5910 Passcode: 123456
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ????????????
 

วันที่เผยแพร่ 09 มิถุนายน 2567
ผู้เผยแพร่ admin