กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

ฉบับที่ 11
เดือน เมษายน 2022

ฉบับที่ 10
เดือน มีนาคม 2022

ฉบับที่ 9
เดือน กุมภาพันธ์ 2022

ฉบับที่ 8
เดือน ธันวาคม 2021

ฉบับที่ 7
เดือน กันยายน 2021

ฉบับที่ 6
เดือน สิงหาคม 2021

ฉบับที่ 5
เดือน กรกฎาคม 2021

ฉบับที่ 4
เดือน พฤษภาคม 2021

ฉบับที่ 3
เดือน เมษายน 2021

ฉบับที่ 2
เดือน มีนาคม 2021

ฉบับที่ 1
เดือน กุมภาพันธ์ 2021