กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

จดหมายข่าว


ฉบับที่ 19
เดือน สิงหาคม 2023

ฉบับที่ 18
เดือน กรกฎาคม 2023

ฉบับที่ 17
เดือน มิถุนายน 2023

ฉบับที่ 16
เดือน พฤษภาคม 2023

ฉบับที่ 15
เดือน เมษายน 2023

ฉบับที่ 14
เดือน มีนาคม 2023

ฉบับที่ 13
เดือน กุมภาพันธ์ 2023

ฉบับที่ 12
เดือน มกราคม 2023

ฉบับที่ 11
เดือน เมษายน 2022

ฉบับที่ 10
เดือน มีนาคม 2022

ฉบับที่ 9
เดือน กุมภาพันธ์ 2022

ฉบับที่ 8
เดือน ธันวาคม 2021

ฉบับที่ 7
เดือน กันยายน 2021

ฉบับที่ 6
เดือน สิงหาคม 2021

ฉบับที่ 5
เดือน กรกฎาคม 2021

ฉบับที่ 4
เดือน พฤษภาคม 2021

ฉบับที่ 3
เดือน เมษายน 2021

ฉบับที่ 2
เดือน มีนาคม 2021

ฉบับที่ 1
เดือน กุมภาพันธ์ 2021