กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

เอกสารดาวน์โหลด

แนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA 2566 ตามข้อ o34
 

 

 
คู่มือการประเมิน ITA 2567  คู่มือการประเมิน ITA  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.  คู่มือการใช้งานระบบ ITAS   
ฉบับไฟล์ word ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ปฏิทินการประเมิน ITA 2567 สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ  
         
 
แบบฟอร์ม ITA-o14 (สำหรับแบบวัด OIT)  แบบฟอร์ม ITA-o16 (สำหรับแบบวัด OIT)  แบบฟอร์ม ITA-o17 (สำหรับแบบวัด OIT)  แบบฟอร์ม ITA-o28 (สำหรับแบบวัด OIT)   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
         
       
แบบฟอร์ม ITA-o29 (สำหรับแบบวัด OIT)        
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567        

 

 

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   

 

           

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

>> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
วันที่เผยแพร่ 18 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่