กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายงาผลการสำรวจข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
  รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
  รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
  รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
  รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564
  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563
  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559
  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558
   

รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564 
  รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563
  รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562
  รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561
   

รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564
  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563
  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562
  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561
  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่